Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met BV STRADA CARS CENTER, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Mechelensesteenweg 155, 1933 Zaventem, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0784.392.973 (hierna genoemd “de Aanbieder”). Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, met uitsluiting van alle andere. Deze algemene voorwaarden vormen een contract tussen de dienstverlener en een cliënt, die verklaart er kennis van te hebben genomen.De “klant” is iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij de aanbieder diensten bestelt. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn, indien van toepassing, van toepassing op alle later geplaatste bestellingen. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een bestelling of aanvraag te weigeren indien er gegronde redenen zijn om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. In een dergelijk geval zal de aanbieder de klant onmiddellijk schriftelijk en gedetailleerd van de redenen op de hoogte brengen.De Klant erkent van de Dienstverlener alle relevante informatie te hebben ontvangen betreffende de kenmerken van het verkochte product en de verkochte dienst, rekening houdend met het door de Klant aangegeven gebruik of het redelijkerwijs te verwachten gebruik, voorafgaand aan de ondertekening van de bestelbon. Elke bestelling van de Klant, zelfs indien deze op een standaard bestelformulier van de Dienstverlener wordt gedaan, is slechts bindend voor de Dienstverlener na schriftelijke bevestiging door de Dienstverlener, die binnen een maand moet worden gegeven. Indien de dienstverlener de bestelling niet binnen deze termijn bevestigt, is de klant van zijn aanbod bevrijd. De contractant behoudt zich het recht voor om, zelfs na aanvaarding van de bestelling, van de opdrachtgever een waarborg of een aanvullende waarborg te eisen die in verhouding staat tot de omvang van het gesloten contract. Indien de Cliënt niet in staat is deze zekerheid te stellen, zal het contract met wederzijds goedvinden worden beëindigd, zonder dat een van beide partijen aanspraak kan maken op schadevergoeding.

2. Omvang van de diensten. De dienstverlener levert zijn diensten onafhankelijk en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De aanbieder is als enige verantwoordelijk voor de inzet en efficiëntie van zijn personeel bij het verlenen van de diensten. Alleen de dienstverlener heeft het recht instructies te geven aan zijn personeel.De partijen zijn verplicht samen te werken en de andere partij inzage te geven in alle relevante stukken. De levering van gedeeltelijke diensten is slechts van kracht indien dit vooraf schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is overeengekomen.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden. Naar behoren opgestelde facturen worden binnen 30 dagen na ontvangst betaald in de valuta waarin zij zijn opgesteld. Elke klacht betreffende een factuur moet binnen acht kalenderdagen na ontvangst schriftelijk per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van de aanbieder worden gestuurd. Bij gebreke daarvan zal de klant de factuur niet meer kunnen betwisten. Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de interesten op waarin is voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale verschuldigde bedrag ten titel van schadevergoeding en intrest.

4. Tijdslimieten. Tenzij door de dienstverlener uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn uitvoeringstermijnen niet dwingend. De dienstverlener is alleen aansprakelijk indien de vertraging aanzienlijk is en te wijten aan grove nalatigheid van de kant van de dienstverlener. De opdrachtgever kan zich niet op de uitvoeringstermijnen beroepen om het contract te ontbinden, schadevergoeding te eisen of enige andere aanspraak te doen gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de contractant dit uitdrukkelijk heeft aanvaard. In geval van een vertraging van meer dan dertig werkdagen dient de opdrachtgever de contractant per aangetekende brief in gebreke te stellen, waarna de contractant recht heeft op 50% van de termijn om de opdracht uit te voeren.

5. Overdracht van risico/aanvaarding. Voor de overgang van risico en eigendom zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. Voor zover aanvaarding vereist is, geschiedt deze door de klant slechts indien de prestatie conform de overeengekomen prestatiebeschrijving is uitgevoerd. Het risico wordt overgedragen op het ogenblik van de aanvaarding. In geval van leveringen gaat het risico bovendien over op de klant bij de aankomst van de levering op de plaats van ontvangst en de medeondertekening van de leveringsbon. De klant mag de uitvoering van de levering alleen op zichtbare gebreken controleren. De klant is verplicht zichtbare gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden zodra deze in de normale gang van zaken worden ontdekt, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de levering. In geval van weigering van aanvaarding zal de Dienstverlener de gebrekkige diensten onmiddellijk, en uiterlijk binnen een redelijke termijn, verhelpen of herstellen.

6. Rechten van derden. De contractant garandeert dat de door hem geleverde diensten vrij zijn van rechten van derden, met name eigendomsrechten, die het contractuele gebruik zouden kunnen beperken of verhinderen. Indien derden vorderingen tegen Opdrachtgever instellen wegens (beweerdelijke) inbreuk op rechten van derden, is Dienstverlener verplicht Opdrachtgever op eerste schriftelijk verzoek zonder voorbehoud tegen dergelijke vorderingen te vrijwaren. Deze
verplichting tot vrijwaring omvat tevens het op zich nemen van alle kosten en uitgaven die de cliënt in verband met aanspraken van derden moet maken.
7. Garanties. De contractant verstrekt de klant de wettelijke garanties in geval van niet- overeenstemming van de geleverde goederen binnen de wettelijke termijn overeenkomstig de voorwaarden die op de verkochte producten zijn vermeld (garantiebewijs). De Dienstverlener is niet verplicht de producten te garanderen tegen zichtbare gebreken die de Klant op het ogenblik van de aankoop had kunnen of moeten kennen. De aanbieder is ook alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken waarvan de aanbieder op het moment van de verkoop op de hoogte was en waarvan de aanbieder de klant niet op de hoogte heeft gesteld.

8. Aansprakelijkheid. De Cliënt erkent en aanvaardt dat alle door de Aanbieder verschuldigde verplichtingen uitsluitend middelen betreffen en dat de Aanbieder slechts aansprakelijk is in geval van bedrog en grove nalatigheid. Indien de Cliënt bewijst dat er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Aanbieder, omvat de schade waarvoor de Cliënt vergoeding kan vorderen slechts de materiële schade die rechtstreeks uit de aan de Aanbieder toe te rekenen fout voortvloeit, met uitsluiting van elke andere schade, en mag zij in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belasting) van het bedrag dat de Cliënt daadwerkelijk ter uitvoering van de order heeft betaald. De Cliënt erkent eveneens dat de Aannemer niet aansprakelijk is voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde diensten, zoals winstderving, verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, enz.

9. Beëindiging. In geval van insolventie van de opdrachtgever of in geval van onbetaalde vorderingen, ook uit hoofde van eerdere contracten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever alle aan de opdrachtnemer verschuldigde onbetaalde vorderingen volledig heeft voldaan. In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de opdrachtgever kan de contractant het contract uitsluitend ten nadele van de opdrachtgever onverwijld en zonder schadevergoeding opzeggen en in voorkomend geval met alle rechtsmiddelen schadevergoeding eisen van de opdrachtgever.

10. Klachten. Klachten met betrekking tot de door de dienstverlener verleende diensten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen nadat de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht zich heeft voorgedaan. Anders kan er geen rekening mee worden gehouden. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, zal de dienstverlener de keuze hebben tussen het aanpassen van de geleverde diensten om aan de klachten tegemoet te komen of het terugbetalen van de prijs van de betrokken diensten.

11. Slotbepalingen. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de schending van deze algemene voorwaarden verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling vóór elke andere methode van geschillenbeslechting. Indien de bemiddeling mislukt, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant bevoegd.